laat ons u bellen

Insolventierecht

Het insolventierecht is het recht dat betrekking heeft op financieel onvermogen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
Het wettelijk kader met betrekking tot insolventieprocedures is neergelegd in de Faillissementswet; deze wet kent drie soorten insolventieprocedures met elk een eigen karakter:1. Faillissement
 
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, kan op eigen aangifte of op verzoek van een of meer schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement worden verklaard. 
Bij een faillietverklaring benoemt de rechtbank een curator, die vervolgens zorg draagt voor het beheer en de vereffening van het vermogen van de gefailleerde.
Het faillissement heeft als doel een verdeling door de curator van het vermogen van de gefailleerde onder diens schuldeisers. 
 
2. Surseance van betaling
 
Surseance van betaling (ook wel ‘uitstel van betaling’) kan door een onderneming middels een aan de rechtbank te richten verzoekschrift worden aangevraagd.
Bij toewijzing van dit verzoek wordt een ‘tijdelijke maatregel’ in het leven geroepen, welke ziet op het herstel van de betalingsverplichtingen van de schuldenaar die niet in staat is zijn schulden te betalen.
Een door de rechtbank te benoemen bewindvoerder voert vervolgens tezamen met de schuldenaar het beheer over zijn vermogen.
 
3. Schuldsaneringsregeling
 
Een natuurlijk persoon kan de rechtbank verzoeken om de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing te verklaren. Met de schuldsaneringsregeling wordt gedoeld op de in de Faillissementswet vervatte ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’ (WSNP).
Bij toewijzing van dit verzoek benoemt de rechtbank een bewindvoerder, die wordt belast met het beheer en de vereffening van het vermogen van de schuldenaar.
 
Indien u als particulier of als ondernemer te maken krijgt met een partij waarop een van bovenstaande insolventieprocedures van toepassing is of lijkt te worden, dan staan de advocaten van Smit & De Hart Advocaten u graag bij met hun deskundige kennis over de Faillissementswet.
Neemt u daartoe contact met ons op.