laat ons u bellen

Beëindiging van een samenlevingsovereenkomst

Noch de wijze waarop een samenlevingsovereenkomst dient te worden beëindigd, noch de gevolgen van beëindiging van de samenlevingsovereenkomst zijn in de wet geregeld.Veelal staat in de samenlevingsovereenkomst opgenomen hoe deze kan worden beëindigd. Tussenkomst van een rechter is hiervoor in het algemeen niet noodzakelijk.
Indien partijen de gevolgen van de beëindiging van de samenleving niet in onderling overleg kunnen regelen, kan een gerechtelijke procedure wel noodzakelijk zijn. Hiervoor kunt u zich tot een advocaat wenden.

Indien u samen een of meerdere minderjarige kinderen heeft is het sowieso raadzaam om u tot een advocaat te wenden. De advocaat kan de rechtbank namelijk verzoeken om de, al dan niet met uw ex-partner overeengekomen, verdeling van de verzorging- en opvoedingstaken, de hoofdverblijfplaats van de minderjarige(n) en eventuele kinderalimentatieverplichtingen in een beschikking op te nemen. Mocht een afspraak of het oordeel van de rechter, zoals opgenomen in de beschikking, dan op een later tijdstip niet worden nageleefd, dan kan nakoming van de beschikking worden gevorderd.

Wilt u advies over de beëindiging van uw samenlevingsovereenkomst of komt u er samen met uw ex-partner niet uit? Informeert u dan eens bij Smit & De Hart Advocaten.