laat ons u bellen

Uithuisplaatsing (UHP)

Tijdens een ondertoezichtstelling (OTS) woont het kind dat onder toezicht staat in beginsel gewoon thuis bij de ouder(s). Dat kan anders worden als het idee bestaat dat het noodzakelijk is dat het kind uit huis wordt geplaatst in het belang van de verzorging en de opvoeding van het kind.
‘Uit huis’ betekent feitelijk dat het kind in een instelling of in een pleeggezin wordt geplaatst.Verzoek om uithuisplaatsing; (spoed)procedure
Als de instelling die het toezicht houdt (zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg), het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming het idee hebben dat uithuisplaatsing (UHP) noodzakelijk is, kunnen zij de kinderrechter verzoeken om te beslissen dat het kind permanent uit huis wordt geplaatst.
 
Voor de rechter over een uithuisplaatsing beslist, worden in beginsel ouder(s) en kind door deze rechter gehoord.
Echter, in geval van een (gesteld) acuut gevaar kan een kind op verzoek middels een door de kinderrechter af te geven spoedmachtiging per direct uit huis worden geplaatst, waarbij de ouder(s) en het kind pas daarna de gelegenheid krijgen om hun mening te geven aan de kinderrechter. Vervolgens zal de kinderrechter in een nieuwe beslissing de eerdere spoeduithuisplaatsing al dan niet bekrachtigen.
 
Duur van de uithuisplaatsing
Een uithuisplaatsing kan (net als de ondertoezichtstelling, ofwel OTS) maximaal één jaar duren maar kan (als daarvoor aanleiding blijft bestaan) telkenmale worden verlengd tot het kind achttien jaar oud geworden is.
 
Een advocaat bij uithuisplaatsing
Soms blijkt een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing echt “een brug te ver” en kan worden volstaan met een minder vergaande vorm van hulpverlening. 
Rechtsbijstand aan ouders en kind is vooral dan van belang: de advocaten van Smit & De Hart Advocaten kunnen uw bezwaren tegen een eventuele uithuisplaatsing juridisch verwoorden. Op die manier wordt de kinderrechter op adequate wijze van twee kanten voorgelicht omtrent het al dan niet noodzakelijk zijn van ondertoezichtstelling c.q. uithuisplaatsing.
Als de rechter zijn beslissing welingelicht maakt, is de kans groter dat deze beslissing ook de juiste is.
Mocht de beslissing onverhoopt al zijn gemaakt en bent u het er niet mee eens, dan kunnen wij wellicht voor u in hoger beroep gaan.
 
De advocaten van Smit & De Hart Advocaten staan zowel ouders als minderjarigen met grote regelmaat bij in het kader van zittingen bij de kinderrechter.
Indien u overweegt om een advocaat in te schakelen, kunt u dus gerust contact opnemen met Smit & De Hart Advocaten. Wij hebben kantoren in Vught en in Wijk en Aalburg, maar werken ook buiten de regio’s waar deze kantoren staan.