laat ons u bellen
11/04/2013

Nieuwe berekening kinderalimentatie

Auteur: Mr. M.H. Swart

Voortaan zelf kinderalimentatie berekenen?

Met ingang van 1 april 2013 zal de rechtbank de door de ouders te betalen kinderalimentatie op een andere (vereenvoudigde) manier gaan berekenen.

Reden voor wijziging is dat de huidige rekenmethode voor veel ouders ondoorzichtig en ingewikkeld was. Hier leest u hoe de nieuwe rekenmethode eruit ziet.Stap 1: stel het netto besteedbaar inkomen ten tijde van het huwelijk/samenwonen vast.
Om te kunnen bepalen hoeveel kinderalimentatie een kind nodig heeft is van belang dat er eerst wordt gekeken naar wat uw gezin ten tijde van het huwelijk/samenwonen netto te besteden had.
 
Stap 2: Stel de behoefte van het kind/de kinderen vast.
Met de uitkomst van stap 1, het netto besteedbaar inkomen, kunt u middels de behoeftetabel aflezen hoe hoog de behoefte van uw kind/kinderen aan kinderalimentatie is/zijn.
Ofwel: welk bedrag dient er maximaal aan kinderalimentatie te worden voldaan?

Stap 3: Bereken de draagkracht van beide ouders.
Voor de berekening van uw draagkracht is er een tabel opgesteld waarbij aan de hand van uw netto besteedbare inkomen bepaald wordt wat uw draagkracht geacht wordt te zijn.
Bij het bepalen van uw draagkracht mag van het gevonden bedrag 15% zorgkosten afgetrokken (zogenaamde zorgkorting) worden indien u de kinderen één weekend per veertien dagen verzorgt, 25% indien u de kinderen 2 dagen per week verzorgt en 35% indien u de kinderen 3 dagen of meer per week verzorgt.
De zorgkorting mag echter niet toegepast worden wanneer de draagkracht van beide ouders tezamen lager is dan de behoefte van de kinderen.
 
Stap 4: Koppeling behoefte en draagkracht
Deze stap is nodig om te bepalen hoeveel u, gelet op uw draagkracht, dient bij te dragen in de behoefte van uw kind/kinderen.
Bijv.: indien uit stap 2 volgt dat de behoefte van uw kind € 350,00 bedraagt en u en uw partner hebben ieder slechts € 150,00 draagkracht, dan zult u ieder € 150,00 moeten bijdragen. Bovendien mag in dit geval geen rekening gehouden met de onder stap 3 genoemde zorgkorting.
Is de draagkracht van u en uw partner gezamenlijk hoger dan de behoefte van uw kind /kinderen dan dient u naar rato van draagkracht bij te dragen in de behoefte.
 
Stap 5: Aanvaardbaarheidstoets
Indien de uitkomst van deze methode tot zeer onredelijke bedragen leidt, bijvoorbeeld omdat er geen rekening wordt gehouden met aflossing van een schuld of omdat de woonlasten in werkelijkheid veel lager of hoger zijn dan in de tabellen rekening mee wordt gehouden, kan een beroep gedaan worden op de aanvaardbaarheidstoets.
De rechter zal dan beoordelen in hoeverre de uitkomst gewijzigd dient te worden rekening houdend met de werkelijke lasten.
 
Vragen over (kinder)alimentatie? Neem contact met ons op!