laat ons u bellen

Partneralimentatie

​Indien een ex-partner na echtscheiding dan wel beëindiging van een geregistreerd partnerschap onvoldoende inkomsten heeft om volledig in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, heeft de andere ex-partner, indien en voor zover financieel haalbaar, de wettelijke verplichting om bij te dragen in deze kosten.
De bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een ex-partner staat beter bekend als partneralimentatie. 
Het staat partijen vrij om afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie alsmede over de duur van de periode waarover de partneralimentatie betaald dient te worden.
Het is alsdan wel raadzaam om u samen te laten informeren door een advocaat, zodat u zich er beiden van bewust bent wat u overeenkomt.
Bovendien kan een advocaat de rechtbank verzoeken om de gemaakte afspraken vast te leggen in een beschikking.
Mocht er dan op een later tijdstip onenigheid ontstaan over de partneralimentatie, dan kan door de partners een beroep worden gedaan op de in de beschikking vastgelegde afspraken daaromtrent.
 
Het komt regelmatig voor dat ex-partners geen overeenstemming bereiken omtrent de partneralimentatie.  
U kunt zich alsdan ieder tot een eigen advocaat wenden.
De advocaat zal dan aan de hand van het welzijn tijdens het huwelijk dan wel tijdens het geregistreerd partnerschap, vaststellen hoe hoog de behoefte van de ex-partner is aan partneralimentatie.
Vervolgens zal berekend dienen te worden of de andere partner financieel in staat is om de ex-partner en zo ja, met welk bedrag, tegemoet te komen.
Bij het begroten van de financiële mogelijkheden is overigens van belang dat een eventuele verplichting tot kinderalimentatie voorrang heeft op de verplichting tot partneralimentatie.
 
Voor wat betreft de duur van de partneralimentatie gelden wettelijke termijnen.
Zo geldt voor een huwelijk van minimaal 5 jaar en voor een huwelijk met kinderen in beginsel een wettelijke termijn van maximaal 12 jaar.
Voor een huwelijk korter dan 5 jaar geldt een wettelijke termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.
De partneralimentatie zal in beginsel stoppen indien de ex-partner geen behoefte meer heeft aan partneralimentatie, hertrouwt of overlijdt.
 
Smit & De Hart Advocaten kan u helpen bij het begroten van het recht op partneralimentatie. Voorts kunnen onze advocaten u bijstaan in de onderhandelingen over de hoogte en de duur van de partneralimentatie en/of in een eventuele procedure waarin u partneralimentatie verzoekt of waarin u zich daar juist tegen wilt verweren. Tevens hebben onze advocaten ruime ervaring met verzoeken om wijziging of beëindiging van de partneralimentatie.  
Ook wanneer u (nog) geen procedure wilt opstarten, maar (eerst) advies wilt inwinnen over de partneralimentatieverplichting, kunt u zich tot ons wenden.