laat ons u bellen

Privacy & cookie statement

Privacy statement

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.winsmart.nl en de onderliggende subdomeinen. Smit & De Hart Advocaten is steeds de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Onze contactgegevens zijn:
Smit & De Hart Advocaten
Helvoirtseweg 1 5261 CA Vught
Tel: +31 73 684 91 91
Mail: info@winsmart.nl
 
Algemeen
Smit & De Hart Advocaten gaat uiterst zorgvuldig om met aan ons versterkte persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij controleren periodiek of onze dienstverlening aan de juiste eisen op het gebied van privacy voldoet.
 
Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website
In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip van uw bezoek, de subdomeinen van onze website die u bezoekt, welke informatie u bekijkt en welke informatie u uploadt en downloadt.

Wij verzamelen deze gegevens opdat wij de inhoud van onze website optimaal af kunnen stemmen naar de wensen van de bezoekers. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en kunnen wij mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar de cookiepolicy.
 
Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier.
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen.
 
De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze (te sluiten) overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen door middel van onze website enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:
  • Uw naam
  • Telefoonnummer
  • Het onderwerp dat u beschrijft in het contactformulier

Bijzondere persoonsgegevens
Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn, zoals gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.
 
Hoe lang bewaren wij de op onze website verzamelde persoonsgegevens?
U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Dit kunt u doen door een  mail te sturen naar: info@winsmart.nl. Wanneer u dit niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en Smit & De Hart Advocaten bestaat.
 
Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
Wij werken waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen.
 
Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Smit & De Hart Advocaten ontvangt uw persoonsgegevens. Smit & De Hart Advocaten zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Smit & De Hart Advocaten uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.
 
Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst in totaal negen cookies. Acht daarvan zijn puur technische cookies en staan volledig los van privacy-gerelateerde zaken. De negende cookie gebruiken wij om met behulp van Google Analytics statistieken te verzamelen. Google Analytics verschaft ons inzicht in het gebruik van onze site. Wij spannen ons continu in om onze site met behulp van de gegevens uit Google Analytics gebruiksvriendelijker te maken.

Alle cookies behalve de Google Analytics-cookie zijn noodzakelijk voor het technisch kunnen werken van de website. Geen van de cookies bewaart persoonsgegevens. De cookies zijn door ons niet aan een individu te koppelen. Wij maken met de cookies dus geen inbreuk op uw privacy. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Smit & De Hart Advocaten verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Smit & De Hart Advocaten via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@winsmart.nl. Smit & De Hart Advocaten zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand reageren op het inzageverzoek. U  kunt bij Smit & De Hart Advocaten vervolgens verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
 
Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Smit & De Hart Advocaten
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smit & De Hart Advocaten. Dit kan indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@winsmart.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Smit & De Hart Advocaten heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@winsmart.nl.

Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Afsluitende opmerking
Smit & De Hart Advocaten behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal via deze pagina bekend worden gemaakt. Smit & De Hart Advocaten adviseert haar websitebezoekers dan ook periodiek deze pagina controleren, om te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in oktober 2018.